Dataskyddspolicy

Senast uppdaterad: 2024-03-20

För oss på Team Städservice är din personliga integritet viktig och vi är därför angelägna om att all behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Vi vill vara så öppna och transparenta som möjligt med hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Team Städservice som företag är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill göra gällande några av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna informationstext.

Vi kan komma att göra ändringar i vår Dataskyddspolicy. Den senaste versionen av Dataskyddspolicyn finns alltid här på hemsidan.

Vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet i varje specifik situation. Exempel på personuppgifter som vi behandlar kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, och/eller annan information som du lämnat till oss eller som i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden eller bedriva vår verksamhet.

Som kund till oss behandlar vi som standard följande personuppgifter: Namn, telefonnummer, adress, mailadress och personnummer. De nämnda är nödvändiga för oss för att utföra den tjänst du beställt av oss. (Personnumret används endast till behandling av RUT-avdrag.)

Som anställd hos oss behandlar vi som standard följande personuppgifter: Namn, telefonnummer, adress, mailadress, porträttbild, kontonummer och personnummer. Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra vårt åtagande i anställningsavtalet oss emellan, för att lön m.m. hanteras och betalas ut under anställningsperioden. Vi kan även komma att behandla känsliga uppgifter som har kopplingar till sjukskrivningar och hälsa.

Vi har utarbetade rutiner för rensning av personuppgifter och inga sådana sparas längre än vad som är nödvändigt för ändamålet. Alltså varierar lagringstiden och är beroende av skälet för behandlingen.

Kundernas personuppgifter kommer vi att behandla så länge som vi har ett samarbete och utför beställda tjänster från dig. När samarbetet inte längre finns kommer dina personuppgifter att raderas. Du kan närsomhelst meddela oss att dina personuppgifter ska bli raderade och att städtjänsten ska upphöra.

Anställdas personuppgifter kommer vi att behandla tills du avslutar din anställning hos oss. Då kommer dina personuppgifter att raderas med undantag från de fall någon lagstiftning kräver annat. Exempelvis behöver vi som företag uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen där företagets löneunderlag behöver lagras i 7 år innan radering.

Enligt lagstiftningen om hantering av personuppgifter har du som privatperson samtliga nedanstående rättigheter gentemot den personuppgiftsansvariga.

Rätt att återkalla samtycke
Om du har lämnat samtycke för någon behandling av personuppgift kan du närsomhelst återkalla det.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar och veta vilket syfte vi lagrar dem i och vi har en rättslig grund. Vi kommer då att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas ut till rätt person.

Rätt till rättelse och rätt att invända mot behandling
Har du upptäckt fel i dina personuppgifter som finns hos oss har du rätt att begära dem rättade eller i vissa fall de är ofullständiga, kompletterade.
Du kan även när som helst invända mot personuppgiftsbehandling som grundar sig på en intresseavvägning (som rättslig grund för behandling).

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att vända dig till oss och be om att få bli raderad. Vi kommer efter din eventuella begäran göra en bedömning av om informationen ska tas bort eller om det finns något stöd för att ha kvar uppgifterna. Om vi inte behöver ha kvar personuppgifterna och att ändamålet som vi samlade in dem för inte längre är aktuellt, raderas du omgående. Vissa undantagsfall finns dock. Exempelvis behöver vi som företag uppfylla våra skyldigheter enligt annan lagstiftning som väger tyngre än ditt enskilda intresse, bokföringslagen är ett exempel på sådan lagstiftning.

 

Rätt att klaga

Du har rätt att klaga över vår behandling av dina personuppgifter till behörig tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten i Sverige kallas IMY – Integretetsskyddsmyndigheten.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag när det är tekniskt möjligt. Detta gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat.

Vi kommer att dela dina personuppgifter med vårt personuppgiftsbiträde som är en IT-leverantör. De tillhandahåller IT-tjänster och molnlagring. Vi har avtal som reglerar deras ansvar för era personuppgifter och vad vi kräver i hanteringen.

Vi delar även dina personuppgifter med nödvändiga myndigheter, några få aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Exempelvis Skatteverket och Försäkringskassan samt Polisen ifall så krävs.

 

Vi arbetar på olika sätt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndigheten med uppgift att övervaka tillämpningen av lagstiftningen för hantering av personuppgifter. Du kan kontakta dem med frågor gällande lagstiftningen eller om du tycker vi som företag har agerat felaktigt.

Om du har funderingar kring hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på nedanstående alternativ.

Postadress: Team Städservice AB, Danska Backen 5, 463 71 Lödöse
Telefonnummer: 070-918 47 47
Email: office@teamstadservice.se

Kontakta oss

office@teamstadservice.se
0709 – 40 21 95

Bli kontaktad

Fyll i detta formuläret, det går snabbt! Så återkommer vi inom 24h